Allmänna regler och villkor

Dessa allmänna affärsvillkor är uppdelade i:

I. Användarvillkor för GetYourGuide webbplats och app


II. Allmänna affärsvillkor för GetYourGuide Deutschland GmbH, Berlin (förmedlare)


III. Allmänna affärsvillkor för arrangörer av utfärder (förmedlade företag)


GetYourGuide Deutschland GmbH erbjuder besökarna och arrangörerna olika turisttjänster på denna bokningsportal inom ramen för en förmedlingstjänst.
GetYourGuide Deutschland GmbH gör även denna bokningsportal tillgänglig för särskilda samarbetspartners (underförmedlare/ samarbetspartners) för att boka eller vidareförmedla leverantörernas turisttjänster. Underförmedlare eller samarbetspartners som använder denna bokningsportal måste ha ett separat skriftligt avtal för detta, och är inte tillåtet utan föregående skriftligt medgivande från GetYourGuide Deutschland GmbH.
Avtalen för de respektive turisttjänsterna sluts direkt mellan de som använder denna bokningsportal och de företag som erbjuder turisttjänsterna. Om användare bokar via en ansluten partnerportal eller om en underförmedlare utför en bokning i en användares namn på en ansluten partnerportal, tecknas ett motsvarande avtal direkt mellan användaren och leverantören. GetYourGuide Deutschland GmbH är inte någon avtalspart för de turisttjänster som erbjuds på denna bokningsportal.

I. Användarvillkor för GetYourGuide webbplats och app


1. Vem driver denna webbplats?


Denna webbplats (inklusive alla undersidor och innehåll samt de texter, bilder, filmer, tjänster och övrig information, härefter ”webbplatsen”) tillhandahålls av GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Strasse 73, 10437 Berlin, Tyskland. Du kan kontakta GetYourGuide Deutschland GmbH via e-post (https://www.getyourguide.se/contact) eller via telefon på följande telefonnummer:
USA: +1 844-326-5840
Kanada: +1 844-326-5840
Australien: +61 2 4708 9546
Storbritannien: +44 (0) 20 3962 0237
Tyskland: +49 (0) 30 56839445
Schweiz: +41 (0) 43 505 14 95
Italien: +39 (0) 6 9480 0677
Spanien: +34 911 23 56 12
Frankrike: +33 (0) 1 75 85 97 22
Internationellt: +49 (0) 30 56839445
Alla bokningar via denna bokningsportal omfattas av GetYourGuide Deutschland GmbH:s allmänna affärsvillkor och de allmänna affärsvillkor som gäller hos respektive arrangörer.

2. Omfattning för dessa användarvillkor


Dessa användarvillkor (”användarvillkoren”) gäller tillsammans med dataskyddsdeklarationen (”dataskyddsbestämmelserna”) för all typ av användning av webbplatsen. Du som besöker denna webbplats (”användare”) får endast använda de respektive tjänsterna under förutsättning att du godkänner användarvillkoren och att du har läst och förstått innehållet i dataskyddsdirektivet. Om du därutöver använder webbplatsen eller delar därav, betyder detta att du har läst och förstått innehållet i dataskyddsdirektivet och deklarerar att du kommer att följa alla bestämmelser i dessa användarvillkor.

3. Inga krav på att använda tjänsterna


Alla uppgifter på denna webbplats är endast avsedda som allmän information. Informationen på denna webbplats utgör inte något bindande erbjudande från vårt företag. Ett bindande avtal som avser de aktiviteter som erbjuds på webbplatsen med de som erbjuder dessa tjänster på webbplatsen, träder först i kraft via en bokningsförfrågan på bokningsportalen och i och med att leverantören godkänner beställningen, i enlighet med de allmänna affärsvillkoren och endast med leverantören.

4. Inga garantier


Även om GetYourGuide Deutschland GmbH med omsorg försöker att säkerställa att det innehåll som visas på webbplatsen är korrekt, ansvarar GetYourGuide Deutschland GmbH varken uttryckligen eller implicit för att informationen på webbplatsen är fullständig, korrekt, tillförlitlig eller aktuell eller att den är lämplig för ett specifikt eller annat syfte (inklusive alla uppgifter från tredjepart). GetYourGuide Deutschland GmbH förbehåller sig rätten att när som helst ändra, komplettera eller avlägsna innehåll, layout eller funktioner på webbplatsen utan föregående meddelande efter eget gottfinnande, utan att samtidigt avlägsna föråldrat innehåll eller beteckna sådant på motsvarande sätt. GetYourGuide Deutschland GmbH kan helt eller delvis blockera åtkomst till webbplatsen för användare eller ställa särskilda villkor för användningen. GetYourGuide Deutschland GmbH ansvarar varken uttryckligen eller implicit för att webbplatsen eller dess funktioner finns tillgängliga eller att de fungerar korrekt. Detta inbegriper inte heller några garantier om att webbplatsen eller den infrastruktur som den baseras på, är fri från virus eller annan skadlig programvara. GetYourGuide Deutschland GmbH ansvarar inte heller om innehållet på webbplatsen ändras på grund av tekniska fel eller otillåtna ingrepp av obehöriga personer.

5. Ansvarsbegränsning för del I allmänna affärsvillkor


Allt ansvar som kan tillskrivas GetYourGuide Deutschland GmbH, dess juridiska företrädare och dess oberoende avtalspartner, externa eller egna medarbetare och chefer samt ansvar för skador i samband med deras åtkomst (eller inte kan få åtkomst) till webbplatsen eller för ev. fel eller utelämnade uppgifter, eller det resultat som uppnås efter att webbplatsen använts, utesluts oberoende av dess rättsliga grund. Detta gäller inte för ansvar på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet eller i den utsträckning som detta faller under allmän lagstiftning. Följaktligen gäller ansvarsbegränsningen inte inom ramen för de garantier som lämnas vid skada på liv och hälsa, dödsfall samt vid anspråk utifrån produktansvarslagen.

6. Innehåll från tredjepart, länkar till andra webbplatser


GetYourGuide Deutschland GmbH tar inget ansvar för innehåll från tredjepart (inklusive aktiviteter som går att boka eller tillhörande information), om inte denna erbjuds på webbplatsen, eller för innehåll webbplatsen länkar eller hänvisar till. GetYourGuide Deutschland GmbH rekommenderar eller förordar inte sådant innehåll och ansvarar inte heller för detta. Om GetYourGuide Deutschland GmbH länkar till webbplatser från tredjepart, sker användningen av dessa webbplatser på egen risk. Därför rekommenderar GetYourGuide Deutschland GmbH dig att läsa de regler som gäller på respektive webbplats och t.ex. kontrollera hur personuppgifter hanteras. Om du upptäcker misstänkt otillåtet innehåll på vår webbplats ber vi dig att kontakta oss via https://www.getyourguide.se/contact.

7. Begränsat medgivande för GetYourGuide-App


GetYourGuide Deutschland GmbH ger dig härmed exklusiv, icke överförbar, icke underlicensbar, återkallelig, avgiftsfri och global rätt att använda GetYourGuide-App i enlighet med dessa användarvillkor, under förutsättning att du följer dessa användarvillkor både nu och framöver. Du får endast använda din GetYourGuide-App (i) i objektkodsformat och för personligt bruk (om du är privatkund) eller för interna affärsändamål (om du är företagskund). (ii) Du får endast göra så många kopior och säkerhetskopior av GetYourGuide-App som krävs vid normal användning. (iii) Det är förbjudet för tredjepart att helt eller delvis kopiera, ändra, vidareutveckla, dekompilera eller felkorrigera i GetYourGuide-App. (iv) Det är förbjudet att låna, hyra ut, arrendera, underlicensera, översätta, sammanfoga, anpassa eller ändra GetYourGuide-App eller någon av den tillhörande dokumentationen. (v) Det är förbjudet att isärplocka, dekompilera, utföra reverse engineering eller helt eller delvis använda källkoden som utgångspunkt för andra program, inklusive alla försök att vidta liknande åtgärder.

8. Registrerade namn och varumärken


Mellan dig och GetYourGuide Deutschland GmbH är och förblir webbplatsen skyddad av lagen om upphovsrätt och andra rättigheter som avser immaterialrätt (inklusive konkurrenslagstiftning). Du får inga rättigheter till webbplatsen eller till de namn, handelsnamn eller logotyper (inklusive varumärken) som ev. publiceras på webbplatsen. Du har rätt att få åtkomst till webbplatsen och titta på innehållet, men du har inte rätt att infoga den i en annan webbplats eller att kopiera, visa, licensera, publicera, ladda ned, ladda upp, skicka, eller sprida den på något annat sätt utan att vi först gett vårt skriftliga medgivande.

9. Ändringar av användarvillkoren


GetYourGuide Deutschland GmbH förbehåller sig rätten att när som helst och med omedelbar verkan ändra dessa användarvillkor. När GetYourGuide Deutschland GmbH utför ändringar, träder de i kraft på webbplatsen vid tidpunkten för publiceringen. GetYourGuide Deutschland GmbH förväntar sig att du regelbundet läser igenom detta avsnitt så att du ständigt är förtrogen med de gällande användarvillkoren. Du godkänner automatiskt ändringarna om du fortsätter att använda webbplatsen efter att vi utfört ändringarna.

10. Lagstiftning som ska tillämpas och jurisdiktion


Detta avtal omfattas av tysk lagstiftning och är undantagen FNs handelskonvention. Om du har registrerat dig som privatkund och är skriven i ett annat land när du använder programmet, påverkas inte den jurisdiktion som anges i stycke 1 av detta landets gällande lagar och föreskrifter. Berlin är jurisdiktionsort om inte användaren är näringsidkare i enlighet med Handelsgesetzbuch eller inte är mantalsskriven i Tyskland om det uppkommer tvistigheter. Juridiskt bindande jurisdiktionsorter berörs inte av detta.
GetYourGuide Deutschland GmbH
Sonnenburger Strasse 73
10437 Berlin
Tyskland

II. GetYourGuide Deutschland GmbH - användare, allmänna affärsvillkor för Interneterbjudanden från GetYourGuide-portalen


1. Inledning


1.1 GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Strasse 73, 10437 Berlin, Tyskland, driver en förmedlingsportal för turisttjänster som onlinetjänster via Internet och appar (härefter ”GetYourGuide-portalen”). Via GetYourGuide-portalen kan användarna söka efter och boka turistutflykter, aktiviteter och upplevelser i hela världen. Dessa onlinetjänster omfattar t.ex. turer, matlagningskurser, sightseeingturer med buss, kanalturer med båt, biljetter till sevärdheter och andra tjänster. Utbudet tillhandahålls via Internet av ett stort antal lokala arrangörer från hela världen (”leverantörer”), med vilka användaren sedan tecknar avtal om de respektive turisttjänsterna (”avtalet”) Användarna kan hämta information och utföra beställningar till leverantörernas respektive tjänster via GetYourGuide-portalen.
1.2 GetYourGuide Deutschland GmbH vänder sig både till privatkunder och företagskunder. I enlighet med dessa allmänna affärsvillkor gäller följande:
a. En ”privatkund” är varje fysisk person som tecknar ett avtal som inte huvudsakligen utgör någon näringsverksamhet eller frilansverksamhet (§ 13 i Bürgerliches Gesetzbuch i ”BGB”).
b. En ”företagskund” är en fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt bolag som tecknar ett avtal som huvudsakligen utgör näringsverksamhet eller frilansverksamhet (§ 14 stycke 1 BGB).
c. ”Användare” är alla fysiska personer om vederbörande inte uttryckligen registrerat sig som juridisk person hos GetYourGuide Deutschland GmbH. Användning av åtgärder eller underlåtelser om man är registrerad som en juridisk person tillskrivs den fysiska personen, förutom inom ramen för en fullmakt för den juridiska personen. ”Användare” utesluter de användare som förmedlats av underförmedlare i följande avsnitt.

2. Föremål för del II i dessa allmänna affärsvillkor.


Dessa allmänna affärsvillkor gäller för all användning av GetYourGuide-portalen, t.ex. via Internet och appar. Avtalsförhållandet mellan användaren och GetYourGuide Deutschland GmbH omfattar normalt endast den respektive förmedlingen av användaren till respektive tjänsteleverantör eller överföringen av uppgifter om användaren som förmedlats av en underförmedlare. GetYourGuide Deutschland GmbH agerar inte som arrangör eller uthyrare, säljare eller övriga avtalsparter inom ramen för avtalet med användaren. Därför gäller denna del II av de allmänna affärsvillkoren från GetYourGuide Deutschland GmbH för utbudet på GetYourGuide-portalen och förmedlingen av användare till leverantören. Om samarbetspartners (underförmedlare/ samarbetspartners) använder GetYourGuide-portalen gäller denna del II av de allmänna affärsvillkoren med förbehåll för de särskilda avtalsvillkor som tecknats med respektive samarbetspartner. För respektive avtal mellan användaren och leverantören gäller leverantörens avtalsvillkor i enlighet med del III i dessa allmänna affärsvillkor.

3. Registrering


3.1 Man kan normalt använda utbudet på GetYourGuide-portalen anonymt.
3.2 Vissa funktioner på GetYourGuide-portalen, t.ex. att utföra bokningar, kräver dock att man loggar in. När användaren registrerar sig på portalen fyller han/hon i ett elektroniskt formulär och godkänner de allmänna affärsvillkoren. Registreringen hos GetYourGuide Deutschland GmbH slutförs först efter att användaren bekräftat den angivna e-postadressen. Fysiska personer måste vara 18 år för att få registrera sig. Användaren måste skydda det lösenord som tilldelas till honom/henne och se till att detta inte sprids till tredjepart.
3.3 Det är inte tillåtet att skapa fler än ett användarkonto för samma fysiska eller juridiska person. Användarkontot kan inte överföras till någon annan.

4. Tjänster från GetYourGuide Deutschland GmbH/ avtalets upprättatande.


4.1 Efter att användaren har angett sina önskemål på GetYourGuide-portalen (t.ex. resemål, typ av utfärd, starttid, antal deltagare och prisalternativ), visar GetYourGuide Deutschland GmbH användaren informationen om tjänsterna och leverantörerna (”utbudsinformationen”). Utifrån denna information kan användaren sedan göra en beställning efter att ev. ha kontrollerat tillgängligheten, och på så sätt lämna ett erbjudande som skickas vidare till respektive arrangör, där underförmedlaren här agerar i den förmedlade användarens namn. Detta sker efter att användaren gjort sina val och överfört dem till kundvagnen genom att han/hon klickar på knappen ”Boka och betala”.
4.2 Användaren är bunden till detta bindande erbjudande i 5 arbetsdagar, för detta se punkt 5 i de allmänna affärsvillkoren för arrangörer i del III.
4.3 GetYourGuide Deutschland GmbH informerar användaren om leverantörens transport- eller affärsvillkor för det respektive avtalsförhållandet till användaren och för de aktuella tjänsterna. Dessa finns i det respektive köpeavtalet. Användaren ansvarar på egen hand för att uppfylla och följa dessa villkor. Leverantören förbehåller sig rätten att inte godkänna användaren för en viss aktivitet eller utesluta vissa aktiviteter om användaren inte uppfyller villkoren. I så fall återbetalas inte det debiterade beloppet.
4.4 GetYourGuide Deutschland GmbH skickar en bokningsbekräftelse och en betalningsbekräftelse till användaren å leverantörens vägnar och i leverantörens namn. Själva användningen av GetYourGuide-portalen är normalt kostnadsfri för användaren. Användaren betalar själv kostnaden för den tekniska åtkomsten till GetYourGuide-portalen (t.ex. kostnaden för uppkopplingen till Internet). GetYourGuide Deutschland GmbH har rätt att inkassera obetalda belopp i uppdrag åt leverantören.
4.5 GetYourGuide Deutschland GmbH vidarebefordrar den information som användaren behöver för att använda leverantörens tjänst i enlighet med gällande bestämmelser (t.ex. biljettinformation), efter att ha fått dessa av leverantören.
4.6 GetYourGuide Deutschland GmbH ansvarar inte för att den information som vidarebefordras för att tjänsten ska kunna levereras är korrekt, eftersom all information som visas och överförs baseras på data från leverantörerna eller tredjepart, och som GetYourGuide Deutschland GmbH inte kan kontrollera.

5. Betalning hos GetYourGuide


5.1 Avtalet med leverantören gäller för de belopp som användaren ska betala för leverantörens tjänster.
5.2 GetYourGuide Deutschland GmbH har rätt att inkassera obetalda belopp i uppdrag åt leverantören och i leverantörens namn om inte något annat uttryckligen anges på leverantörens faktura. Om användarens fordran ska betalas i en annan valuta än den lokala valutan (fordran i utländsk valuta), kan GetYourGuide Deutschland GmbH kräva betalning i den valuta som används i användarens land och räkna om fordran i utländsk valuta till den aktuella växelkursen när avtalet tecknades. För detta kan GetYourGuide Deutschland GmbH debitera användaren på en rimlig växlingskostnad.
5.3 Om användaren har några frågor i samband med ett avtal och att det ska fullföljas, ska användaren vända sig till avtalspartnern, dvs. leverantören. Användaren kan endast ställa ev. krav på återbetalning till respektive leverantör. Leverantören kan även administrera återbetalningar via GetYourGuide Deutschland GmbH. För att förenkla proceduren för användaren, rekommenderar vi att kommunikationen sker via GetYourGuide.
5.4 Användaren måste logga in för att kunna använda betalfunktionen hos GetYourGuide Deutschland GmbH. Användaren måste utan dröjsmål och sanningsenligt uppdatera betalningsinformationen om den skulle ändras. GetYourGuide Deutschland GmbH kan vägra att acceptera användarens betalningsmedel. De respektive betalningsmedel som godkänns för respektive tjänst visas för användaren under beställningen.
5.5 När användaren godkänner betalningen, beviljar användaren att fordringsägaren använder den aktuella betalningsinformationen för att debitera det aktuella beloppet. GetYourGuide Deutschland GmbH förbehåller sig rätten att villkora användningen av betalfunktionen hos GetYourGuide Deutschland GmbH med en kontroll av användarens betalningsförmåga.
5.6 Om användaren använder ett kredit- eller bankkort som är utfärdat i USA som betalningsmedel utförs betalningstransaktionen av GetYourGuide Operations Inc., ett dotterbolag till GetYourGuide Deutschland GmbH. Användare i USA kan vända sig till GetYourGuides kundtjänst för USA vars kontaktuppgifter hittas under Kontakt på GetYourGuides webbplats.
5.7 Om användaren använder ett kredit- eller bankkort utfärdat i Australien som betalningsmedel utförs betalningstransaktionen av GetYourGuide Australia Pty. Ltd., ett dotterbolag till GetYourGuide Deutschland GmbH. Användare i Australien kan vända sig till GetYourGuides australienska kundtjänst vars kontaktuppgifter hittas under Kontakt på GetYourGuides webbplats.
5.8 Om användaren använder ett kredit- eller bankkort utfärdat i Kanada som betalningsmedel utförs betalningstransaktionen av GetYourGuide Canada Inc., ett dotterbolag till GetYourGuide Deutschland GmbH. Användare i Kanada kan vända sig till GetYourGuides kanadensiska kundtjänst vars kontaktuppgifter hittas under Kontakt på GetYourGuides webbplats.

6. Prissättning hos GetYourGuide Deutschland GmbH


6.1 Alla priser på GetYourGuide visas per person inklusive moms och andra skatter. Det kan förekomma att även lokala skatter måste betalas på plats.
6.2 De priser som fastställts av leverantörerna lyder i vissa fall även under särskilda bestämmelser, som t.ex. aver avbokning eller återbetalning av betalda belopp. Kontrollera därför om respektive avtal lyder under några särskilda bestämmelser innan du bokar.

7. Bästa-pris-garanti hos GetYourGuide Deutschland GmbH


7.1 GetYourGuide Deutschland GmbH har som ambition att användaren alltid ska få det lägsta priset för respektive tjänst. Om användaren skulle hitta din respektive tjänst som han/hon bokat på GetYourGuide Deutschland GmbH med motsvarande villkor (stad, antal personer, tillgänglighet) som går att boka på Internet till ett lägre pris, kommer GetYourGuide Deutschland GmbH å sin sida att betala prisskillnaden mellan det pris som betalats vid bokningen hos GetYourGuide Deutschland GmbH och det aktuella lägre priset som användaren hittat på Internet till användaren.
7.2 Alla specialerbjudanden och kampanjer markeras på motsvarande sätt.

8. Användarens ansvar och skyldigheter


8.1 Användaren måste skydda sina inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) och får inte möjliggöra att tredjepart får åtkomst till hans/hennes konto på GetYourGuide-portalen. När man använder GetYourGuide-portalen efter att ha loggat in, tillskrivs de åtgärder som utförs respektive användare.
8.2 Efter att användaren har fått information om de olika tjänsterna, kan användaren skicka sin beställning till GetYourGuide Deutschland GmbH som vidarebefordrar denna till leverantören.
8.3 Användaren friskriver GetYourGuide Deutschland GmbH från anspråk från tredjepart på grund av sin användning av GetYourGuide-portalen, förutom om denna representeras av GetYourGuide Deutschland GmbH.

9. Tillgänglighet och garantier


9.1 Några anspråk på tillgänglighet, kvalitets- eller prestandakrav eller teknisk support är inte möjliga för GetYourGuide-portalen. GetYourGuide Deutschland GmbH kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra, begränsa eller ställa in GetYourGuide-portalen. Avtal som redan tecknats mellan användare och leverantörer samt respektive avtalsinnehåll, påverkas inte av sådana ändringar.
9.2 GetYourGuide Deutschland GmbH ansvarar inte för att de uppgifter som lämnas av tredjepart (t.ex. andra leverantörer) är fullständiga eller korrekta.
9.3 GetYourGuide Deutschland GmbH ansvarar inte för de tjänster som erbjuds av leverantörerna. Om användaren har frågor eller önskemål i samband med ett avtal och avtalets genomförande, ska användaren alltid kontakta respektive leverantör.
9.4 Om inte GetYourGuide Deutschland GmbH har några specifika skyldigheter gentemot användaren, tar GetYourGuide Deutschland GmbH inte heller något ansvar.

10. Ansvar som avser GetYourGuide Deutschland GmbH


10.1 GetYourGuide Deutschland GmbH ansvarar inte för att användarens aktuella bokningsönskemål med respektive leverantör tillgodoses om inte detta uttryckligen har avtalats med användaren.
10.2 Avseende de tjänster som förmedlas ansvarar inte GetYourGuide Deutschland GmbH för ev. brister när tjänsterna levereras eller för ev. person eller sakskador som uppkommer i samband med att de förmedlade resetjänsterna levereras om inte detta uttryckligen avtalats eller utlovats skriftligen. Vid förmedling av paketresor (i enlighet med den tyska paketreselagen § 651a stycke 2 BGB) gäller detta inte, om inte GetYourGuide Deutschland GmbH explicit är den aktuella resans researrangör.
10.3 Ovannämnda bestämmelser gäller inte om GetYourGuide Deutschland GmbH med uppsåt underlåter att uppfylla avtalsenliga förpliktelser vid förmedlingen av avtal.
10.4 GetYourGuide Deutschland GmbH ansvar för användarens avtalsmässiga anspråk begränsas till den förmedlade turisttjänstens tredubbla pris, med undantag för
• de fall där GetYourGuide Deutschland GmbH väsentligt åsidosätter de skyldigheter som krävs för att förmedlingsavtalet överhuvudtaget ska kunna utföras, eller om detta riskerar att avtalets syfte ska uppnås
• ansvar för skador på användaren vid skada på liv och hälsa, dödsfall som uppkommer på grund av att GetYourGuide Deutschland GmbH försummat sina skyldigheter genom uppsåt eller grov vårdslöshet eller någon av företagets juridiska ombud eller agent försummat sina skyldigheter genom uppsåt eller grov vårdslöshet.
• GetYourGuide Deutschland GmbH:s ansvar för användarens skador, som uppkommer på grund av att GetYourGuide Deutschland GmbH försummat sina skyldigheter genom uppsåt eller grov vårdslöshet eller någon av företagets juridiska ombud eller agent försummat sina skyldigheter genom uppsåt eller grov vårdslöshet
10.5 Vid fall av ringa vårdslöshet ansvarar GetYourGuide Deutschland GmbH endast om företaget underlåter att uppfylla väsentliga avtalsenliga förpliktelser och endast för förutsebara och typiska skador. Väsentliga avtalsenliga förpliktelser är sådana förpliktelser som måste uppfyllas för att avtalet överhuvudtaget ska kunna fullföljas och som användaren normalt alltid kan förutsätta att de uppfylls.
10.6 Ansvarsbegränsningen gäller inte inom ramen för de garantier som lämnas vid skada på liv och hälsa, dödsfall samt vid anspråk utifrån produktansvarslagen.

11. Uppsägning


Användaren kan när som helst avsluta sitt konto hos GetYourGuide-portalen genom att spärra sitt användarkonto. GetYourGuide Deutschland GmbH kan ensidigt avsluta ett användarkonto med en uppsägningstid på en vecka. Ev. anspråk som uppkommit tidigare påverkas inte av detta. Rätten till extraordinär uppsägning påverkas inte av detta.

12. Betygsättningsfunktion


12.1 Användaren kan själv påverka innehållet på GetYourGuide-portalen genom att skriva reserapporter i form av omdömen eller bifoga bilder (”användarinnehåll”). Användaren ansvarar helt för det innehåll som han/hon laddar upp och står själv för ev. konsekvenser. Användaren ansvarar för att innehållet är korrekt och garanterar att informationen inte innehåller några vilseledande eller otillåtna påståenden eller uppgifter. Användaren försäkrar även att innehållet inte inkräktar på rättigheter som tillhör tredjepart. GetYourGuide Deutschland GmbH gör inga anspråk på ev. användarinnehåll, utan erbjuder enbart användarna möjligheten att ladda upp material.
12.2 GetYourGuide Deutschland GmbH kan använda användarinnehåll på olika sätt. Till detta räknas bland annat att innehållet visas på webbplatsen, att det formateras om, redigeras för att bli tydligare eller för att korrigera språkliga fel, tas med i annonser eller andra åtgärder.
12.3 GetYourGuide Deutschland GmbH kan när som helst och efter eget behov och gottfinnande ta bort eller återställa användarinnehåll. GetYourGuide Deutschland GmbH kan t.ex. ta bort användarinnehåll om GetYourGuide Deutschland GmbH anser att detta bryter mot GetYourGuide Deutschland GmbH:s regler för användarinnehåll. GetYourGuide Deutschland GmbH har ingen skyldighet att spara eller tillhandahålla kopior av användarinnehåll. GetYourGuide Deutschland GmbH kan inte säkerställa att användarinnehållet hanteras konfidentiellt.
12.4 GetYourGuide Deutschland GmbH, dess underförmedlare och (affärs-)partners kan visa annonser och annan information bredvid eller tillsammans med användarinnehåll på webbplatsen eller på andra medier. Användare har inte någon rätt till ersättning för sådana annonser. GetYourGuide Deutschland GmbH förbehåller rätten att ändra typen och omfattningen av likartade marknadsföringsåtgärder, och måste inte heller ge användarna specifik information om detta.
12.5 Användaren ersätter till fullo GetYourGuide Deutschland GmbH för alla anspråk från tredjepart (inkl. juridiska kostnader i rimlig utsträckning) som tredjepart ev. kan göra gällande mot GetYourGuide Deutschland GmbH på grund av det användarinnehåll som användaren laddat upp. Detta gäller även om det tvistiga innehållet inte längre finns tillgängligt på GetYourGuide-portalen. Detta gäller inte om GetYourGuide Deutschland GmbH brutit mot den aktuella lagen. Användaren måste utan dröjsmål och sanningsenligt tillhandahålla all information till GetYourGuide Deutschland GmbH vid ev. anspråk från tredjepart, som krävs för att kontrollera dessa anspråk och försvara sig mot dessa.

13. Dataskydd


13.1 GetYourGuide Deutschland GmbH samlar in och använder personuppgifter från användare i den utsträckning som krävs för att skapa, utforma innehållet eller ändra avtalsförhållandet för GetYourGuide Deutschland GmbH mellan användaren och GetYourGuide Deutschland GmbH.
13.2 Om GetYourGuide Deutschland GmbH hjälper till att kommunicera mellan användaren och respektive leverantör, överför GetYourGuide Deutschland GmbH alla nödvändiga uppgifter till leverantören som krävs för respektive avtal. Leverantören bearbetar och använder uppgifterna under eget ansvar för att förbereda, teckna och genomföra avtalet. Den respektive leverantörens identitet framgår av bokningsdialogen.
13.3 Du hittar mer information om dataskyddsbestämmelserna hos GetYourGuide Deutschland GmbH på http://www.GetYourGuide Deutschland GmbH.de/privacy_policy.php.

14. Ändringar av dessa allmänna affärsvillkor


14.1 GetYourGuide Deutschland GmbH förbehåller sig rätten att när som helst och utan motivering ändra dessa allmänna affärsvillkor. GetYourGuide Deutschland GmbH utför endast sådana ändringar gentemot privatkunder som är nödvändiga för att båda parters intressen ska kunna tillgodoses på ett ändamålsenligt sätt. Detta gäller t.ex. om det skulle uppkomma obalanser eller luckor i avtalet eller om det rättsliga läget skulle ändras. De ändrade villkoren skickas till användarna via e-post senast två veckor innan de träder i kraft. Om användaren inte inkommer med invändningar mot de nya allmänna affärsvillkoren, senast två veckor efter att han/hon tagit emot e-postmeddelandet, räknas detta som att han/hon accepterat de nya villkoren. GetYourGuide Deutschland GmbH kommer särskilt att informera användarna om denna tvåveckorsfrist, i samband med att villkoren ändras.
De allmänna affärsvillkoren kan när som helst ändras utan föregående meddelande för framtida förmedling av nya bokningar. Vid varje ny förmedling gäller respektive tillämpliga villkor.

15. Övriga bestämmelser


15.1 Dessa allmänna affärsvillkor utgör hela avtalet mellan GetYourGuide Deutschland GmbH och användaren. Det finns inga övriga kompletterande bestämmelser.
15.2 Detta avtal omfattas av tysk lagstiftning och är undantagen FNs handelskonvention. Om du har skickat in din beställning som privatkund och är skriven i ett annat land när du gör din beställning, påverkas inte den jurisdiktion som anges i stycke 1 av detta landets gällande lagar och föreskrifter. Berlin är jurisdiktionsort om inte användaren är näringsidkare i enlighet med Handelsgesetzbuch eller inte är mantalsskriven i Tyskland om det uppkommer tvistigheter. Juridiskt bindande jurisdiktionsorter berörs inte av detta.
15.3 Om någon av bestämmelserna i dessa allmänna affärsvillkor förlorar sin giltighet, påverkas övriga bestämmelser inte av detta.
GetYourGuide Deutschland GmbH
Sonnenburger Strasse 73
10437 Berlin
Tyskland

III. Allmänna affärsvillkor för de arrangörer som erbjuder turer och andra turisttjänster


1. Inledning


Dessa allmänna affärsvillkor i del III tillämpas för alla avtal som tecknas mellan de leverantörer och de användare som är anslutna via GetYourGuide-portalen. Detta gäller även om åtkomsten till GetYourGuide-portalen sker via en partnerportal hos en samarbetspartner eller underförmedlare.

2. Sanningsenlig information


Den information som lämnas via GetYourGuide-portalen ska vara sanningsenlig. Leverantören förbehåller sig rätten att träda tillbaka från avtalet eller neka en användare att delta i en aktivitet och kräva skadestånd som motsvarar avbokningskostnaden i enlighet med punkt 11 i del II i dessa allmänna affärsvillkor, om användaren skulle ha lämnat felaktig information.

3. Närvaro vid mötesplatsen och att bestämmelser följs


Du ansvar själv för att du kommer i tid den mötesplats som avtalats. Om du reser till aktiviteten från utlandet, ansvarar du själv för nödvändiga dokument (t.ex. pass) och att du följer tillämpliga regler som avser sjukdomar och hälsa.

4. Ytterligare deltagar- och transportvillkor


Om leverantören har avtalat ytterligare deltagar- eller transportvillkor med dig förutom de allmänna avtalsvillkoren i denna del III, ansvarar du själv för att du följer dessa ytterligare deltagar- eller transportvillkor. Leverantören förbehåller sig rätten att utesluta deltagare från aktiviteter om användaren inte följer de aktuella villkoren.

5. Giltighet för förfrågan


Avtalet mellan dig eller den användare som du förmedlat och leverantören träder i kraft i och med din bindande förfrågan till leverantören. När du bokar en tur eller en annan aktivitet, ger du leverantören ett bindande erbjudande som du eller den användare som du förmedlat är bunden vid under 5 arbetsdagar. Om leverantören accepterar erbjudandet inom denna tidsfrist, träder det bindande avtalet i kraft. Du eller den användare som du förmedlat får det respektive meddelandet via e-post.

6. Betalning


Det totalpris som avtalats för det tjänst som förmedlas via GetYourGuide Deutschland GmbH, ska betalas i och med att avtalet trätt i kraft.

7. Information om ångerrätt


Leverantören påtalar att det inte föreligger någon ångerrätt utan alltid de respektive ånger- och avbokningsreglerna vid köp av turisttjänster när du handlar på distans enligt tillämpliga föreskrifter (§§ 312 stycke (2) punkt 4, 312g stycke 2 stycke 1 punkt 9 BGB).

8. Eget ansvar för försäkringar


Några försäkringar ingår inte i priset för tjänsterna. Du ansvarar själv för att du har ett tillräckligt försäkringsskydd. Försäkringsbehovet beror på den aktuella bokade aktiviteten.

9. Obetalda tjänster


Om du eller den användare som du förmedlat inte betalar för den avtalade tjänsten i enlighet med betalningsvillkoren, trots att leverantören är redo att leverera den aktuella tjänsten och det inte föreligger några lagstadgade eller avtalsenliga förbehållsregler för dig eller den användare som du förmedlat, har leverantören rätt att träda tillbaka från avtalet efter en påminnelse med en angiven tidsfrist eller att debitera en avbokningskostnad i enlighet med punkt 11 till dig eller den användare som du förmedlat.

10. Skicka meddelanden


Alla meddelanden mellan dig eller den användare som du förmedlat och leverantören skickas via GetYourGuide-portalen. För att dessa meddelanden ska besvaras så snabbt som möjligt, rekommenderar vi att du endast använder de formulär som GetYourGuide Deutschland GmbH tillhandahåller.

11. Avbokningsregler


11.1 Om du avbokar din aktivitet gäller de avbokningsregler som anges i produktbeskrivningen och på din voucher. GetYourGuide Deutschland GmbH råder alla användare att noga läsa igenom informationen i produktbeskrivningen.
11.2 Om det inte finns några avvikande avbokningsregler i din leverantörs produktbeskrivning, återbetalar leverantören för resp. turisttjänster följande belopp:
a. upp till 24 timmar innan aktiviteten påbörjas: fullständig återbetalning
b. efter 24 timmar innan aktiviteten påbörjas eller om kunden inte dyker upp: ingen återbetalning
11.3 Du eller den användare som du förmedlat ansvarar för att påvisa att den skada som uppkommer för leverantören är obefintlig eller lägre än det schablonbelopp som leverantören kräver.
11.4 Leverantören förbehåller sig rätten att kräva ett högre specifikt skadestånd än det aktuella schablonbeloppet, under förutsättning att leverantören kan styrka att han/hon haft betydligt högre kostnader än respektive tillämpliga schablonbelopp. I såna fall måste leverantören konkret ange och styrka det begärda beloppet med beaktande av det arbete som utförts och de aktuella omkostnader som uppkommit.
11.5 Återbetalningen sker via det betalningsmedel som användes vid betalningen. På kreditkort med månadsdebitering, krediteras beloppet vid slutet av den löpande redovisningsperioden. Den exakta tidpunkten för återbetalningen, beror på användarens kreditkortavtal. Återbetalning till bankkonto sker inom sju bankdagar.

12. Extraordinär uppsägning


Leverantören kan ställa in en aktivitet utan någon uppsägningstid t.ex. på grund av väderförhållanden, myndighetsbeslut, strejker eller andra icke förutsebara yttre omständigheter (särskilt vid force majeure) som gör det omöjligt eller avsevärt försvårar den aktuella aktiviteten eller medför allvarliga risker. I så fall återbetalas det betalda beloppet.

13. Att utesluta en deltagare


Leverantören har rätt att inte godkänna att du medverkar vid en aktivitet eller att du utesluts från medverkan t.ex. om du inte uppfyller de förutsättningar som krävs för att medverka, eller om du utsätter dig själv eller andra för risker eller om du riskerar att störa aktiviteten på ett påtagligt sätt. Detta gäller på motsvarande sätt för den användare som du förmedlat. I såna fall återbetalas inte det betalda beloppet.

14. Programändringar


Leverantören förbehåller sig dessutom rätten att göra mindre programändringar om så krävs på grund av icke förutsebara eller ofrånkomliga förhållanden.

15. Övriga villkor


Du hittar ev. övriga villkor eller avvikande regler i respektive orderbekräftelse

16. Tidszon


För beräkningen av tider och tidsfrister gäller leverantörens respektive tidszon.

17. Ansvaret hos den som levererar turen eller turisttjänsten


Leverantören ansvarar i enlighet med tillämplig lagstiftning för sina tjänster, där allt ansvar som inte godkänns enligt tillämplig lagstiftning utesluts.

18. Ändringar av dessa allmänna affärsvillkor


Dessa allmänna affärsvillkor för de arrangörer som erbjuder turer och andra turisttjänster i del III, kan när som helst ändras utan föregående meddelande för framtida bokningar. Vid varje ny bokning gäller respektive tillämpliga villkor. Användaren har inga anspråk på att även framöver kunna göra bokningar till de villkor som gäller för tillfället.